Schildkrot


Schildkrot
Schịld|krot 〈n.; -s; unz.; österr.〉 = Schildpatt

* * *

Schịld|krot, Schildkrott, das; -[e]s [2. Bestandteil mundartl. Krot(te) = Kröte] (landsch.): Schildpatt.

Universal-Lexikon. 2012.